Välkommen till Boalten Stam AB

Metallåtervinning

Det är en stor miljövinst vid återvinning av metall. Återvinning av metaller är så pass stor att den exempelvis utgör 40 procent av all stålframställning i världen. Energibesparingen är även den en stor faktor i sammanhanget. Jämfört med nyproduktion av malmprodukter sparar man mellan 75 till 95 procent när man återvinner. Aluminium är den metall som man tjänar mest energi på i återvinning, endast 5 procent åtgår jämfört med nyproduktion. Koppar är den metall av icke-ädelmetall som återvinns mest i hela världen. Det uppskattas att av all koppar som brutits genom tiderna är omkring 80 procent ännu i bruk.

Metallen sorteras

Vanligen sorteras inte metaller i första återvinningsskedet. För att sedan skilja metallerna åt används en rad olika metoder. Exempelvis så används en turbin som suger ut luft så att plast, textil och annat skräp kan avlägsnas. Metaller som är magnetiska, som stål och järn sorteras ut, med hjälp av magneter. Kemikalier är en annan stor hjälp för att skilja ut metaller. En konservburk är som regel täckt av tenn och efter att denna blivit upplöst av kemikalier återstår stålet som då kan återvinnas. Andra metoder är kemiska vätskor där en del metaller flyter och kan på så sätt separeras från andra. Insamlingen av koppar indelas i olika klasser. Koppar av god kvalité kan gå direkt till återanvändning medan sämre koppar måste renas från exempelvis lödningar. Detta sker genom elektrolys.

Hantering av metaller för återvinning i Sverige

Återvinning av metaller sker i fragmenteringsanläggningar, vilka finns ett antal fördelat över landet. Den övergripande verksamheten för insamling sköts av Förpacknings & tidningsinsamlingen – Fti AB. I Sverige återvinns metall till en mängd av drygt 33 000 ton per år.